Általános szerződési feltételek

 Letöltések:  1-es számú melléklet - Nyomtatvány az áru visszaküldéséhez | 2-es számú melléklet - Nyomtatvány az áru cseréjére

ONLINE REKLAMÁCIÓ RÖGZÍTÉS >>>


 1. Általános tudnivalók


1.1. Jelen szabályzat a www.irisimo.hu webáruház internetes értékesítésére vonatkozó vásárlási feltételeket, valamint a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza.

1.2. www.irisimo.hu internetes webáruház magyarországi postacíme: IRISIMO, 2500  Esztergom, Arany János utca 2., tel.: 06 31 3143400, POSTÁN MARADÓ!, üzemeltetője egy nemzetközi vállalat, amely többek közt Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában tevékenykedik: IRISIMO s. r. o., székhelye: Bystrická cesta 5633/16A, 034 01  Rózsahegy (Ružomberok), bejegyezve a Zsolnai (Žilina) Járási bíróság Cégjegyzékében, Részleg: Sro, Betét szám: 56258/L,Statisztikai számjel (KSH szám): 46569014, Közösségi adószám (EU adószám): SK2023439979.

1.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek az eladó és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Kereskedő fenntartja a jogot, hogy előzetes egyeztetés és értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket. A módosítások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól, és nem vonatkozhatnak a folyamatban vagy teljesítés alatt lévő megrendelésekre. Megrendelés előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen szerződési feltételeinket. Az ÁSZF az Európai Unió vonatkozó előírásainak, valamint az 1997. évi CLV. Fogyasztóvédelemről szóló törvény figyelembevételével készült, és megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó 2001. évi CVIII. Törvényben, továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet előírásainak.

1.4. Kereskedő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy minden megrendelést a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel, odafigyeléssel kezel és teljesít. Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a megrendelt terméket átveszi, és annak vételárát megfizeti.


2. Személyes adatok és azok védelme

2.1.A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a vásárló, amennyiben természetes személy, a megrendelés rendes elintézése és kézbesítése érdekében, a megrendelésben köteles az eladóval ismertetni a nevét és vezetéknevét, az állandó lakhelyét, beleértve az irányítószámot, a telefonszámát és az e-mail címét.

2.2. A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a vásárló, amennyiben jogi személy, a megrendelés rendes elintézése és kézbesítése érdekében, a megrendelésben köteles az eladóval ismertetni az üzleti nevét, a székhelye címét, beleértve az irányítószámot, a KSH számát, a közösségi adószámát (amennyiben kapott), a telefonszámát és az e-mail címét.

2.3. A vásárló, aki beregisztrált az internetes boltba, bármikor ellenőrizheti és változtathatja a megadott személyes adatait, úgyszintén törölheti a regisztrációját az elektronikus bolt internetes oldalán való bejelentkezés után a https://www.irisimo.hu/account/login részben.

2.4. Az eladó ezennel értesíti a vásárlót, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (2016. április 27.) (tovább csak „Rendelet“) 6. Cikk (1) bekezdése b) pontja értelmében az eladó, mint az informatikai rendszer kezelője, a vásárlási szerződés megkötésének folyamatában feldolgozza a vásárló személyes adatait, annak, mint értintett személy beleegyezése nélkül, mivel a vásárló személyes adatainak feldolgozása az eladó által a vásárlóval való szerződés megkötését megelőző viszonyok alapján lesz elvégezve és a vásárló személyes adatainak feldolgozása elkerülhetetlen a vásárlási szerződés teljesítése érdekében, amelyben a vásárló, mint szerződő fél szerepel.

2.5. A Rendelet 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében az eladó a megrendelt áru, illetve szolgáltatás kézbesítése után, a jogos érdek alapján feldolgozhatja a vásárló személyes adatait közvetlen marketing célokra is és a vásárló e-mail címére küldhet információkat az új termékekről, árengedményekről és a kínált árukra, illetve szolgáltatásokra nyújtott akciókról.

2.6. Az eladó kötelezi magát, hogy a vásárló személyes adataival a Szlovák Köztársaság mindenkor érvényes jogszabályaival összhangban fog eljárni és azokat kezelni.

2.7. Az eladó kijelenti, hogy a Rendelet 5. Cikk (1) bekezdés a) és b) pontjaival összhangban a vásárló adatait kizárólag az ezen üzleti és reklamációs szabályzatban rögzített céllal gyűjti be.

2.8. Az eladó kijelenti, hogy a vásárló személyes adatait az ezen üzleti és reklamációs szabályzatban rögzítettetektől eltérő célokra mindig külön, adekvát jogi alapon gyűjti be és egyúttal biztosítja, hogy ezek a személyes adatok kizárólag olyan módon lesznek feldolgozva és felhasználva, amely összhangban van azon céllal, amelyre begyűjtésre kerültek és nem fogja őket összekapcsolni a más célra vagy a szerződés teljesítése céljából begyűjtött személyes adatokkal.

2.9. A vásárló a megrendelés elküldése előtt fel lesz szólítva arra, hogy a megrendelés elküldése előtt a jelölőnégyzet kipipálásával igazolja, hogy az eladó tömör, érthető és nem felcserélhető módon közölte a vásárlóval:

 1. a) az azonosító adatait, amelyek ezen üzleti és reklamációs szabályzat 1. cikkében vannak feltüntetve és igazolják az eladó azonosságát,
  b) az eladó és – ha van ilyen – az eladó képviselőjének a kilétét és elérhetőségeit,
  c) a személyes adatok feldolgozásának célját, amely az eladó és a vásárló közti vásárlási szerződés megkötése, és a személyes adatok feldolgozásának jogalapját,
  d) hogy a vásárlási szerződés megkötése és a megrendelés rendes elintézése és kézbesítése érdekében kért személyes adatokat a vásárló köteles megadni,
  e) amennyiben a feldolgozás a Rendelet 6. Cikk (1) bekezdés f) pontján alapszik, hogy a jogos érdek, amelyet az eladó figyel, a közvetlen marketing,
  f) a harmadik fél azonosító adatait, amely az a társaság, amely kézbesíti a vásárlónak a megrendelt árut, illetve az adatok más címzettjeinek vagy címzettek kategóriáinak azonosító adatait,
  e) a személyes adatok tárolási idejét, illetve annak megállapításának kritériumait


2.10. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat mindig a jó erkölcsökkel összhangban dolgozza fel és mindig olyan módon fog eljárni, amely nem szegül ellen a Rendelkezésnek és az általános kötelező érvényű jogszabályoknak és azokat kerülni sem fogja.

2.11. Az eladó a Rendelettel összhangban a vásárlóval, akiknek az adatait feldolgozza, a következő információkat közli:

 1. a) az eladó és – ha van ilyen – az eladó képviselőjének a kilétét és elérhetőségeit,
  b) az esetleges felelős személy elérhetőségeit,
  c) a személyes adatok feldolgozásának céljait, mint ahogy a feldolgozás jogi alapját is,
  d) amennyiben a feldolgozás a Rendelet 6. Cikk (1) bekezdése f) pontján alapszik, akkor a jogos érdekeket, amelyeket az eladó vagy a harmadik fél figyeli,
  e) ha van ilyen, a személyes adatok címzettjeinek körét, illetve címzettek kategóriának körét,
  f) releváns esetben információt arról, hogy az eladó harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe szándékolja továbbítani a személyes adatokat,
  g) a személyes adatok tárolási idejét, illetve annak megállapításának kritériumait,
  h) információkat arról, hogy jogosult az eladótól kérvényezni a személyes adataihoz való hozzáférést és az ezen személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére vagy feldolgozásuk korlátozására, vagy a feldolgozás kifogásolására való jogát, mint ahogy az adathordozhatóságára való jogát is,
  i) hogy a felügyeleti szervnek jogosult panaszt benyújtani,
  j) az arról szóló információkat, hogy a személyes adatok közlése törvényes vagy szerződéses követelmény-e, vagy olyan követelmény, amely szükséges a szerződés megkötéséhez, hogy a vásárló köteles-e megadni a személyes adatait, mint ahogy az ilyen adatok megadásának megtagadása lehetséges következményeit is,
  k) az automatizált határozathozatal létezését, beleértve a profilozást.
  A vásárló jogosult az eladótól megkapni az általa feldolgozott személyes adatok másolatát és ehhez jogosult megkapni az összes fenti információt is. Bármilyen további másolatért, amelyet a vásárló kérvényez, az eladó a másolatkészítés adminisztrációs költségeinek megfelelő díjat számlázhat.


2.12. Amennyiben a vásárló írásban vagy elektronikus úton érvényesíti a 2.11 pont szerinti jogát és a kérelme tartalmából kikövetkezik, hogy a 2.11 pont szerinti jogát érvényesíti, akkor a kérelem az ezen Rendelet szerint benyújtottnak minősül.

2.13. A vásárló az eladónál jogosult kifogásolni azon személyes adatainak feldolgozását, amelyekről feltételezi, hogy jelenleg vagy a jövőben közvetlen marketing célokra lesznek felhasználva, beleértve a profilalkotást olyan mértékben, amelyben összefügg az ilyen közvetlen marketing tevékenységgel. Amennyiben a vásárló kifogásolja az ilyen feldolgozást, az eladó az ilyen kifogásolás kézhezvétele napjától befejezi a személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozását és az érintett vásárló személyes adatait már nem szabad és nem lesznek ilyen céllal feldolgozva.

2.14. A vásárló azon gyanúja esetén, hogy a személyes adatai jogtalanul kerülnek feldolgozásra, panaszt nyújthat be a Szlovák Köztársaság Személyi adatvédelmi hivatalához. Amennyiben a vásárló teljes mértékben nem rendelkezik jog- és ügyleti képességgel, akkor a jogait a törvényes képviselője érvényesítheti.

2.15. Az eladó jóvá hagyja a megfelelő intézkedéseket azzal a céllal, hogy a vásárlónak minden, a 2.11 pontban rögzített információt tömör, átlátható, érthető és könnyen elérhető formában szolgáltatja, világosan és közérthetően megfogalmazva. Az eladó minden információt elektronikus úton közöl vagy a Rendelettel összhangban más eszközök által, amelyekben megegyezett a vásárlóval.

2.16. Az intézkedésekről szóló információkat, amelyek a vásárló kérelme alapján voltak elfogadva, az eladó haladéktalanul, minden esetben a kérelem kézbesítésétől számított egy hónapon belül átadja a vásárlónak.

2.17. Az eladó ezennel értesíti a vásárlót, hogy a megkötött szerződés teljesítése címen a személyes adatok feldolgozásánál feltételezhető, hogy a vásárló személyes adatai hozzáférhetőek lesznek a következő felek, illetve címzettek köre számára:
Könyvelés és bérek – Diana Odorčáková – ÚČTOVNÍCTVO, Janovčíka 625, 034 95  Likavka, KSH jel: 45306966, Dexfinity s.r.o., Haydnova 20/b, 81102 Bratislava, IČO: 47801379
Az e-shop applikáció szolgáltatója és marketingkezelés – Elicase, s.r.o. Mikuláša Koperníka 22 917 01 Trnava ID: 46 863 524,
Szállító – GLS General Logistics Systems Slovakia s. r. o., Lieskovská cesta 13, 962 21  Lieskovec, KSH jel: 38624942, FROGMAN s.r.o., Komenskeho 25,76302 Zlin, ICO: 49434624, DHL Expres (Slovakia) spol. s r.o., Letisko M.R.Štefánika, 82001 Bratislava
Külső munkatársak – ügyfélszolgálat (kapcsolat a vásárlóval):
Eva Kiš, Bartókova 32, 943 01  Štúrovo, KSH jel: 473910313. Árak:

3.1. A www.irisimo.hu webáruházában a termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételára kerül feltüntetésre. Akciós árak a megjelölt termékekre a készlet erejéig érvényesek, ha ez nincs másképpen feltüntetve.


4. Szállítási feltételek, határidők és költségek

4.1. Az órákat GLS, illetve DPD futárszolgálattal vagy Csomagküldővel szállíttatjuk. A kézbesítés az áru elküldésétől számított következő munkanapon várható (GLS általi szállítás esetén).

4.2. A szállítási díj 30.000,- Ft feletti rendelésnél, Csomagküldő általi kézbesítés esetén, INGYENES!

4.3. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, annak szállítási határideje általában 2-5 munkanap. Hosszabb várakozási idő esetén a vásárlót azonnal értesítjük.

4.4. A terméket, amely „raktáron“ szóval van jelölve, még a megrendelés beérkezése napján postázzuk (munkanapokon, 12:00 óráig beérkezett megrendelések esetén).

 

5. Szállítási díjak

DPD

A kézbesítés a kiszállítástól számított 2-3 munkanapon belül történik.

Megrendelés összege
Szállítási díj
0 - 30.000 Ft
990,00 Ft
> 30.000 Ft
690,00 Ft

GLS

A kézbesítés a kiszállítástól számított következő munkanapon történik.

Megrendelés összege
Szállítási díj
0 - 30.000 Ft
1.490,00 Ft
> 30.000 Ft
1.290,00 Ft

Csomagküldő

A kézbesítés a kiválasztott átvevőhelyre a kiszállítástól számított 2-3 munkanapon belül történik.

Megrendelés összege
Szállítási díj
0 - 30.000 Ft
890,00 Ft
> 30.000 Ft
0,00 Ft

DHL Express

KÉZBESÍTÉS 24 ÓRÁN BELÜL. Expressz kézbesítés a raktárunk elhagyásától számítva, 24 órán belül. Kivételes esetekben a kézbesítés 2 munkanapot vehet igénybe.

Megrendelés összege
Szállítási díj
0 - 40.000 Ft
4.990,00 Ft
40001 - 80.000 Ft
2.990,00 Ft
> 80.000 Ft
2.590,00 Ft

GLS ParcelShop

A kézbesítés a kiválasztott átvevőhelyre a kiszállítástól számított következő munkanapon történik.

Megrendelés összege
Szállítási díj
0 - 30.000 Ft
1.490,00 Ft
> 30.000 Ft
1.290,00 Ft6. Fizetési módok

6.1. A vásárló közvetkezőképpen fizethet:

Utánvétellel - Csomagküldő - Az áruért az áru átvételénél fizet készpénzben.
Utánvét - Az áruért az áru átvételénél fizet készpénzben.
Bankkártyás fizetés - A terméket bankkártyával fizeti ki, közvetlenül a megrendelés rögzítése után, internetes felületen. A megrendelés rögzítése után át lesz irányítva a bank ügyfél oldalára, ahol ki kell tölteni a bankkártya adatait. A kifizetés azonnal jóváírásra kerül a bankszámlánkra. Elfogadott bankkártyák: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
Banki utalás - A terméket banki utalással fizeti ki. A megrendelés rögzítése után e-mailben küldjük el az utaláshoz szükséges adatokat. Az áru kiszállítására a megrendelés ellenértékének bankszámlánkra történő beérkezése után kerül sor.

Az utánvét szolgáltatás díja: 350,00 Ft


7. Megrendelés törlése és az áru visszaküldése

7.1. A vevő a megrendelést törölheti legkésőbb az áru feladásáig, mégpedig e-mailben az info@irisimo.hu címen vagy telefonon a 06 31 314 3400 telefonszámon. A megrendelés törléséhez szükséges megadni a megrendelő nevét és a megrendelés számát.

7.2. Ha az áru nincs a raktáron és a kereskedő nem tudja bebiztosítani az elküldését a vásárlási feltételekben megadott időben , vagy ha nem tudja bebiztosítani olyan árban, amely a www.irisimo.hu weboldalon van feltüntetve, a vevő jogosult törölni megrendelését , ha az eladóval nem egyeznek meg másképpen.

7.3. Ha a vevő már kifizette a törölt rendelést, vagy egy részét, ez az összeg a rendelés törlésétől való 7 napon belül visszafizetésre kerül, banki átutalással a vevővel megadott bankszámlára.

7.4. Vásárló a termék átvételének napját követő naptól számítva, a fogyasztó és a vállalkozás közötti részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) sz. Kormányrendelet alapján, 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ezen felül, a törvényi határidő meghosszabbításával lehetőséget adunk az áru visszaküldésére, egészen 12 hónapig (ugyanolyan feltételek mellett, mint a törvényes 14 napos határidőnél). A vásárló jogosult ezen időn belül a termék átvétele után kicsomagolni azt, kipróbálni úgy, mintha hagyományos boltban vásárolta volna, mégpedig olyan mértékben, amelyből meg tudja állapítani az áru működését és jellegét. Vásárló felel a termék bármilyen értékcsökkenéséért.

7.5. Ha a megrendelt terméket vissza szeretné küldeni, tegye ezt meg az előző bekezdésben meghatározott határidőn belül, mégpedig úgy, hogy kitölti az 1-es számú melléklet - Nyomtatvány az áru visszaküldéséhez nyomtatványt, elküldi azt az info@irisimo.hu e-mail címre, és a terméket eredeti csomagolásban, minden tartozékával együtt, postai úton (NEM FUTÁRSZOLGÁLATTAL), csomag formájában visszaküldi a címünkre. Csomagolja hozzá a számla másolatát és csatolja hozzá a kitöltött Elállási nyilatkozatot, amelyben feltünteti a számlaszámot is, ahova a termék árát vissza tudjuk utalni.

7.6. Tanácsos biztosítani az árut. Az eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül az elállási nyilatkozat kézhezvételétől visszatéríteni a vásárlónak az adásvételi szerződés alapján vagy azzal összefüggésben a vásárlótól kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltséget, valamint az egyéb költségeket és díjakat. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, amennyiben a vásárló az eladó által kínált legolcsóbb kézbesítési módtól eltérő szállítási módot választott, sem a kiegészítő szolgáltatások díjára, amennyiben azok a szerződés tárgyát képezték és teljes mértékben teljesítve voltak. Az eladó nem köteles ezen üzleti és reklamációs feltételeknek megfelelően visszatéríteni a vásárlónak a kifizetéséket, amíg az áru nem került visszakézbesítésre.

7.7. A futárszolgálatok által küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni! Utánvétellel küldött csomagokat nem veszünk át!

7.8. Pénzvisszafizetés 14 napon belül történik meg a kísérő levélben megadott bankszámlaszámra.

7.9. Abban az esetben, ha a vevő él az elállási jogával és az eladónak olyan árut küld vissza, amely használva volt, sérült vagy hiányosak a tartozékai, kötelezi magát, hogy az eladónak kifizeti:

      a) az áru értékcsökkennésének megfelelő összeget

      b) az áru javításával és az eredeti állapotába való helyreállításával kapcsolatban felmerülő költségeket, amelyek a termék garancia utáni szervizelésének árjegyzéke alapján kerülnek kiszámításra  

A vevő a reklamációs és szerződési feltételek ezen pontja értelmében köteles az eladónak kártérítést fizetni, amely összeg az áru vételárának és az áru az elálláskor meghatározott értékének a különbözetének felel meg (vételár - aktuális értek = fizetendő összeg). 

7.10. A www.irisimo.hu webáruházban 12 hónapos határidő áll rendelkezésre az áru cseréjére. Ez a határidő minden olyan vásárlóra vonatkozik, aki a karórát vagy ékszert ajándékként vásárolta. Abban az esetben, ha a termék nem felelt meg az elvárásoknak, 12 hónapos határidőn belül becseréljük egy másik termékre. A csereterméknek nem lehet alacsonyabb értéke, mint az eredetileg vásárolt terméké volt.

7.11. A 12 hónapos határidőben cserére szánt terméket eredeti állapotban kell visszaküldeni, nem lehet használt, és nem mutathatja az elhasználódás jeleit. Ha a megrendelt árut ki szeretné cserélni, tegye ezt meg az előző bekezdésben meghatározott határidőn belül, mégpedig úgy, hogy a terméket eredeti csomagolásban, minden tartozékával együtt, postai úton (NEM FUTÁRSZOLGÁLATTAL) ajánlott levél, illetve csomag formájában visszaküldi a címünkre. Csomagolja hozzá a számla másolatát és csatolja hozzá a kitöltött 2-es számú melléklet - Nyomtatvány az áru cseréjére nyomtatványt, amelyben feltünteti az újonnan kiválasztott terméket.

7.12. Cím az áru visszaküldésére (A címet pontosan a leírtak szerint kérjük feltüntetni, beleértve a telefonszámot is. Köszönjük!):

IRISIMO
2500 Esztergom
Arany János utca 2.
tel.: 06 31 3143400
POSTÁN MARADÓ!


8. Jótállás és szavatosság


8.1. Jótállási idő

A www.irisimo.hu üzemeltetője a webáruházban vásárolt összes termékre 24 hónapos jótállást ad. CITIZEN karórák esetében a jótállás 60 hónap. A jótállási határidő a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Jótállási igény

8.2. Jótállási igényét tudassa velünk az info@irisimo.hu email címen. Mihamarabb válaszolunk a jótállási igénye menetéről. A jótállási igényről azonnal határozunk, bonyolultabb esetekben 3 munkanapon belül. Megindokolt esetekben az árut az adott márka hivatalos szervizébe küldjük. Törekszünk arra, hogy a javítást, illetve cserét minél gyorsabban elvégezzük, legkésőbb 30 napon belül az áru átvételétől számítva. Ha 30 napon belül nem tudjuk teljesíteni a reklamációt , vásárlónak joga van elállni a vásárlástól és kérni a pénz visszaküldését vagy cserét egy másik termékre.

Az árut postai úton, csomag formájában küldje, ne futárszolgálottal! Az árut ne küldje utánvétellel !

8.3. A jótállási igényét a jótállási jeggyel és az online rögzített reklamációról kapott nyomtatvánnyal jutassa el a címünkre.

8.4. A jótállási igénye eredményéről szóló nyilatkozatot mellékeljük a visszaküldött szállítmányban. Bonyolultabb esetekben személyen értesítjük telefonon és felkínáljuk az Ön részére a lehető legmegfelelőbb megoldást.

8.5. Garancia

A karórát védje meg : ütéstől, eséstől, rezgésektől, hirtelen hőmérséklet változásoktól, kémiai anyagoktól, mágnestől, víztől abban az esetben, ha nem vízállóként van jelölve.

Garancia nem vonatkozik a mindennapi használatból adódó kopásra, elhasználódásra. Az első használat előtt a vásárló köteles elolvasni a használati utasítást és a jótállási feltételeket. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen használatból adódó hibákra.

Cím a reklamációk küldésére (A címet pontosan a leírtak szerint kérjük feltüntetni, beleértve a telefonszámot is. Köszönjük!):

IRISIMO
2500 Esztergom
Arany János utca 2.
tel.: 06 31 3143400
POSTÁN MARADÓ!

Telefonos elérhetőség : HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG 8:30 – 17:00


9. Alternatív (peren kívüli) vitarendezés

9.1. A fogyasztó jogosult jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal a móddal, ahogyan az eladó a reklamációját elintézte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait. A fogyasztó a fogyasztói viták vitarendezéséről és az egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015 sz. T.t. törvény 12 §-ának rendelkezése szerint jogosult a vita alternatív (peren kívüli) megoldását kezdeményezni alternatív vitarendezési testületnél, ha az eladó az előző mondat szerinti kérvényére elutasító választ adott, vagy a kérvény elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszolt rá.

9.2. Az IRISIMO s. r. o. eladóval keletkezett, az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezésében a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet az illetékes, székhelye: Prievozská 32., 827 99 Pozsony, https://www.soi.sk, vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek jegyzékébe felvett, illetékes jogi személy (a jegyzék a http://www.mhsr.sk weboldalon érhető el); a fogyasztónak joga van megválasztani, hogy a feltüntetett alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez fordul.

9.3. A fogyasztó a vita alternatív megoldására irányuló kérelmének benyújtására használhatja a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon elérhető online vitarendezési platformot.